Careers

Home  /  Careers

K.M. Group Company


กลุ่มบริษัท เค.เอ็ม.กรุ๊ป ได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทตามกฎหมายในปี พ.ศ.2539 โดยแรกเริ่มเป็นผู้นำเข้าและผู้แทนจําหน่าย สินค้าประเภทเคมีภัณฑ์ สําหรับงานอุตสาหรรม โดยเป็นผู้จัดจําหน่ายสารทําละลาย และสารทําความเย็น(นํ้ายาแอร์) และสินค้ากลุ่มน้ำมันหล่อลื่นต่างๆ ด้วยความชํานาญและประสบการณ์ เราได้รับการตอบรับจากตลาดเพิ่ม ขึ้น อย่างรวดเร็ว เป็นผลให้มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น อย่างต่อเนื่องและชัดเจน จากผลงานความสําเร็จของเรา เราได้รับความไว้วางใจ จากบริษัทผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ชื่อดังในตลาด ได้แก่ Samsung, กลมุ่ บริษัท SK Corp., Daikin, และบริษัทอื่น ๆ อีกมากมายในด้านความสามารถ ความน่าเชื่อถือ และการให้บริการลูกค้าซึ่งทําใหเ้ราได้ผู้แทนจําหน่ายหลักในประเทศไทย

Job Position


รายละเอียดงาน

รูปแบบงาน : งานประจํา
สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม (สามพราน)
เงินเดือน(บาท): ไม่ระบุ
เวลาทํางาน : 08:30 - 17:30
วันหยุด : วันอาทิตย์

หน้าที่ความรับผิดชอบ

จัดเตรียมใบเบิกสินค้าให้คลังสินค้า
ดูแลเอกสารการส่งของ นําเข้าคลัง ส่งออกจากคลัง
จัดทําเอกสารและตรวจสอบใบเสร็จ เพื่อทําการเบิกค่าใช้จ่ายในการขนส่ง
บันทึกข้อมูลการทํางานใน Program แจ้งงาน
อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

เพศ : หญิง
อายุ(ปี ) : 20 - 30
ระดับการศึกษา : ปวช. - ปวส.
ประสบการณ์(ปี) : 1 ปีขึ้นไป

รายละเอียดงาน

รูปแบบงาน : งานประจํา
สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม (สามพราน)
เงินเดือน(บาท): ไม่ระบุ
เวลาทํางาน : 08:30 - 17:30
วันหยุด : วันอาทิตย์

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ต้องรู้ข้อกำหนดมาตรฐาน ISO ที่เกี่ยวข้อง
ต้องจัดทำเอกสารในระบบคุณภาพ เช่น คู่มือคุณภาพ, ขั้นตอนการปฏิบัติงาน, วิธีการทำงาน, แบบฟอร์มและเอกสารอื่นๆ
ดูแลเอกสารให้ถูกต้องและทันสมัยอยู่เสมอ
ควบคุมเอกสารที่จัดทำขึ้นภายในองค์กร และรับจากภายนอกขององค์กรเกี่ยวกับระบบควบคุมคุณภาพตลอดจนมาตรฐานต่างๆ
รับผิดชอบประศานงานโครงการพัฒนาด้านคุณภาพต่างๆ หรือกิจกรรมที่องค์กรจัดขึ้น
ลงบันทึกหลักฐานการควบคุมเอกสาร
อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

เพศ : หญิง
อายุ(ปี ) : 26 - 35
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท
ประสบการณ์(ปี) : 3 ปีขึ้นไป

รายละเอียดงาน

รูปแบบงาน : งานประจํา
สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม (สามพราน)
เงินเดือน(บาท): ไม่ระบุ
เวลาทํางาน : 08:30 - 17:30
วันหยุด : วันอาทิตย์

หน้าที่ความรับผิดชอบ

นำเสนอขายสินค้าของบริษัทฯ ผ่านทางโทรศัพท์ให้กับกลุ่มลูกค้าเก่า รวมถึงขยายฐานลูกค้าใหม่ โดยให้ยอดขายเป็นไปตามที่กำหนด
การแสวงหาเป้าหมายธุรกิจใหม่ๆ และเสริมสร้างยอดขายของกลุ่มผลิตภัณฑ์ข้างต้นจากลูกค้าใหม่และธุรกิจใหม่
การดูแลเอาใจใส่ธุรกิจ และ ลูกค้าทุกๆรายทั้งด้านการบริหารงานขาย การให้บริการ ตลอดจนคำแนะนำในด้าน ต่างๆ เพื่อให้ลูกค้ามีความพึงพอใจและประทับใจในบริการของบริษัทฯ
การสืบค้น และเสาะแสวงหาข้อมูล ตลอดจนจัดทำเป็นรายงาน / นำเสนอข้อมูลธุรกิจ เช่น ข้อมูลรายละเอียดของ ลูกค้า ข้อมูลคู่แข่ง สถานการณ์ตลาด และข้อมูลเชิงเทคนิค พฤติกรรมและความต้องการของลูกค้า อันเป็นประโยชน์ ต่อธุรกิจ รวมทั้งงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
จัดเตรียมและรวบรวมเอกสารในการขอเป็นตัวแทนจำหน่ายจากลูกค้าให้ครบถ้วน เพื่อนำเสนออนุมัติ
อื่นๆ ตามที่อได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี ) : 26 - 35
ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี
ประสบการณ์(ปี) : 1 ปีขึ้นไป
คุณสมบัติเพิ่มเติม
มีประสบการด้านงานขายทางโทรศัพท์ (พิจารณาเป็นพิเศษ)
มีทักษะด้านการขาย
มีทักษะด้านการสื่อสาร
มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน

รายละเอียดงาน

รูปแบบงาน : งานประจํา
สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม (สามพราน)
เงินเดือน(บาท): ไม่ระบุ
เวลาทํางาน : 08:30 - 17:30
วันหยุด : วันอาทิตย์

หน้าที่ความรับผิดชอบ

นำเสนอการขายผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อต่างๆ ในโรงพยาบาล
นำเสนอการขายผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อต่างๆ ในโรงงานอุตสาหกรรม
หาลูกค้าใหม่ๆ
เป็นตัวกลางระหว่างลูกค้า และองค์กร
อืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หากจบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวบาล หรือหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตววิทยา จะพิจารณาเป็นพิเศษ
มีรถยนต์เป็นของตนเอง หากเดินทางทำงานต่างจังหวัดได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี ) : 26 - 35
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท
ประสบการณ์ (ปี) : -
คุณสมบัติเพิ่มเติม
การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์เคมี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ด้านงานขายเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในโรงพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ
บุคลิกดี มีความมุ่งมั่นในงานขาย ชอบงานบริการ
มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
มีรถยนต์เป็นของตนเอง
มีทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษจะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดงาน

รูปแบบงาน : งานประจํา
สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม (สามพราน)
เงินเดือน(บาท): ไม่ระบุ
เวลาทํางาน : 08:30 - 17:30
วันหยุด : วันอาทิตย์

หน้าที่ความรับผิดชอบ

สนับสนุนการขายเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม
ดูแลลูกค้าเก่าและหาลูกค้าใหม่
เป็นตัวกลางในการสื่อสารระหว่างลูกค้า และองค์กร
อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย, หญิง
อายุ(ปี ) : 23 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท
ประสบการณ์ (ปี) : 1 ปีขึ้นไป
อื่น ๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
คุณสมบัติเพิ่มเติม
การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์เคมี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ด้านงานขายสินค้าในโรงงานอุตสาหกรรมอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
บุคลิกดี มีความมุ่งมั่นในงานขาย ชอบงานบริการ
มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
มีรถยนต์เป็นของตนเอง

รายละเอียดงาน

รูปแบบงาน : งานประจํา
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (ทุกเขต),เชียงใหม่,ชลบุรี,อุดรธานี,อุบลราชธานี,นครราชสีมา
เงินเดือน(บาท): ไม่ระบุ
เวลาทํางาน : 08:30 - 17:30
วันหยุด : วันอาทิตย์

หน้าที่ความรับผิดชอบ

สนับสนุนการขาย ขยายตลาดเพิ่มฐานลูกค้า
ประสานงานระหว่างลูกค้าและองค์กร
รวมรวมข้อมูลของงานขาย จัดทำรายงานเพื่อนำเสนอผู้บังคับบัญชา
รับผิดชอบงานตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย, หญิง
อายุ(ปี ) : ไม่จำกัด
ระดับการศึกษา : ปวช ขึ้นไป
ประสบการณ์ (ปี) : 1-3 ปีขึ้นไป
คุณสมบัติเพิ่มเติม
มีความรู้เรื่องเครื่องยนต์
มีบุคลิภาพดี มีความมุ่งมั่นในงานขาย ชอบงานบริการ
มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
มีรถยนต์เป็นของตนเอง มีใบขับขี่
สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้ หรือพักประจำต่างจังหวัดทั้ง 4 ภาค
หากเป็นคนมีความรู้และชอบเกี่ยวกับรถยนต์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดงาน

รูปแบบงาน : งานประจํา
สถานที่ปฏิบัติงาน : ชลบุรี,ระยอง
เงินเดือน(บาท): ไม่ระบุ
เวลาทํางาน : 08:30 - 17:30
วันหยุด : วันอาทิตย์

หน้าที่ความรับผิดชอบ

สร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า และลูกค้าตัวแทนจำหน่าย เพื่อรักษาฐานลูกค้าเดิม และแสวงหาลูกค้าใหม่ โดยการให้ความรู้ คำปรึกษา แนะนำ เพื่อสร้างความมั่นคงในการดำเนินธุรกิจ ให้แก่ลูกค้าในระยะยาว เสริมสร้างภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์หล่อลื่น ทั้งในด้านตัวผลิตภัณฑ์ และตราสัญลักษณ์
ประสานงานกับหน่วยงานการตลาดหล่อลื่น เพื่อดำเนินการวางแผนงานและจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ตอบคำถามด้านเทคนิคเบื้องต้นและประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้การสนับสนุนทางเทคนิคเชิงลึกให้แก่ลูกค้า
ศึกษา วิเคราะห์ลักษณะการกระจายสินค้า (Distribution and Logistic) ในแต่ละตลาด เพื่อใช้ในการวางแผนการตลาด
ติดตาม ประเมินผลการพัฒนาตลาดของลูกค้าให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่ได้ตกลงไว้ ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพื่อดำเนินการแก้ปัญหาจากการขาย คำร้องเรียนของลูกค้า เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการ ให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งขันรายอื่นๆ นำไปสู่ความเป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศ

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย, หญิง
อายุ(ปี ) : 21 - 35 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
ประสบการณ์ (ปี) : 1 ปีขึ้นไป
คุณสมบัติเพิ่มเติม
การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ด้านงานขายอุตสาหกรรมอย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป
บุคลิกดี มีความมุ่งมั่นในงานขาย ชอบงานบริการ
มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
มีรถยนต์เป็นของตนเอง
มีความรู้เรื่องชิ้นส่วนยานยนต์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
มีที่พักอาศัยอยู่ในจังหวัดชลบุรี ระยอง จะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดงาน

รูปแบบงาน : งานประจํา
สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม (สามพราน)
เงินเดือน(บาท): ไม่ระบุ
เวลาทํางาน : 08:30 - 17:30
วันหยุด : วันเสาร์ - วันอาทิตย์

หน้าที่ความรับผิดชอบ

Responsible in writing programs with Web programming
Creating document about system.
Manual, Included being systems analyst and help desk support tasks.
Programming Language: Html, SQL, XML, ASP
Database : MySQL, Acces, MSSQL
Application : MS Office, ACCPAC, Crystal Report
Operation System : Window, Mac

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย, หญิง
อายุ(ปี ) : 26 - 35
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท
ประสบการณ์ (ปี) : 2 ปีขึ้นไป
คุณสมบัติเพิ่มเติม

รายละเอียดงาน

รูปแบบงาน : งานประจํา
สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม (สามพราน)
เงินเดือน(บาท): ไม่ระบุ
เวลาทํางาน : 08:30 - 17:30
วันหยุด : วันอาทิตย์

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ตรวจสอบและจัดทำเอกสารด้านบัญชี พร้อมลงรายการบันทึกประจำวันในโปรแกรมสำเร็จรูป
จัดทำรายงาน และตรวจสอบบัญชีภาษี และภาษีอากรเพื่อนำส่งหน่วยงานราชการ
จัดทำสรุปและกระทบยอดรายการบัญชีต่างๆ (Reconcile)
มีความละเอียดรอบคอบและสามารถทำงานเป็นทีมได้
สามารถปิดงบการเงินได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย, หญิง
อายุ(ปี ) : 25 - 30
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ประสบการณ์ (ปี) : 2 - 4 ปีขึ้นไป
คุณสมบัติเพิ่มเติม
มีทัศนคติดี มีความกระตือรือร้นในการทำงาน และมีความรับชอบต่องาน
จบปริญญาตรี สาขา บัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
เคยใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป

รายละเอียดงาน

รูปแบบงาน : งานประจํา
สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม (สามพราน)
เงินเดือน(บาท): ไม่ระบุ
เวลาทํางาน : 08:30 - 17:30
วันหยุด : วันเสาร์ - วันอาทิตย์

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ดูแลรับผิดชอบการประสานงานระหว่างฝ่ายขายและลูกค้าของบริษัทฯ
บริหารจัดการงานเกี่ยวกับเอกสาร การพัฒนาระบบงานและระบบฐานข้อมูลของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการลูกค้าเรื่องการขาย การจัดส่งสินค้า และการสนับสนุนฝ่ายขายด้านอื่นๆ
อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย, หญิง
อายุ(ปี ) : 22 - 30
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีขึ้นไป
ประสบการณ์ (ปี) : 1 ปีขึ้นไป
อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
คุณสมบัติเพิ่มเติม
สามารถใช้โปรแกรม Word, Excel, Power point, อินเตอร์เน็ตได้
มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

รายละเอียดงาน

รูปแบบงาน : งานประจํา
สถานที่ปฏิบัติงาน : ระยอง, ชลบุรี
เงินเดือน(บาท): ไม่ระบุ
เวลาทํางาน : 08:30 - 17:30
วันหยุด : วันอาทิตย์

หน้าที่ความรับผิดชอบ

สร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า และลูกค้าตัวแทนจำหน่าย เพื่อรักษาฐานลูกค้าเดิม และแสวงหาลูกค้าใหม่ โดยการให้ความรู้ คำปรึกษา แนะนำ เพื่อสร้างความมั่นคงในการดำเนินธุรกิจ ให้แก่ลูกค้าในระยะยาว เสริมสร้างภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์หล่อลื่น ทั้งในด้านตัวผลิตภัณฑ์ และตราสัญลักษณ์
ประสานงานกับหน่วยงานการตลาดหล่อลื่น เพื่อดำเนินการวางแผนงานและจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ตอบคำถามด้านเทคนิคเบื้องต้นและประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้การสนับสนุนทางเทคนิคเชิงลึกให้แก่ลูกค้า
ศึกษา วิเคราะห์ลักษณะการกระจายสินค้า (Distribution and Logistic) ในแต่ละตลาด เพื่อใช้ในการวางแผนการตลาด
ติดตาม ประเมินผลการพัฒนาตลาดของลูกค้าให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่ได้ตกลงไว้ ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพื่อดำเนินการแก้ปัญหาจากการขาย คำร้องเรียนของลูกค้า เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการ ให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งขันรายอื่นๆ นำไปสู่ความเป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศ

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย, หญิง
อายุ(ปี ) : 21 - 35
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
ประสบการณ์ (ปี) : 1 ปีขึ้นไป
คุณสมบัติเพิ่มเติม
การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ด้านงานขายอุตสาหกรรมอย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป
บุคลิกดี มีความมุ่งมั่นในงานขาย ชอบงานบริการ
มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
มีรถยนต์เป็นของตนเอง
มีความรู้เรื่องชิ้นส่วนยานยนต์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
มีที่พักอาศัยอยู่ในจังหวัดชลบุรี ระยอง จะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดงาน

รูปแบบงาน : งานประจํา
สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม (สามพราน)
เงินเดือน(บาท): ไม่ระบุ
เวลาทํางาน : 08:30 - 17:30
วันหยุด : วันเสาร์ - วันอาทิตย์

หน้าที่ความรับผิดชอบ

จัดทำบัญชีต้นทุน
วิเคราะห์ต้นทุนจริงกับต้นทุนมาตราฐาน
วิเคราะห์ความสูญเสียเกินชอบมาตรฐาน
จัดทำรายงานเกี่ยวข้อง
อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย, หญิง
อายุ(ปี ) : 26 ขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ประสบการณ์ (ปี) : 2 -3 ปีขึ้นไป

รายละเอียดงาน

รูปแบบงาน : งานประจํา
สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม (สามพราน)
เงินเดือน(บาท): ไม่ระบุ
เวลาทํางาน : 08:30 - 17:30
วันหยุด : วันเสาร์ - วันอาทิตย์

หน้าที่ความรับผิดชอบ

จัดทำเอกสารในการนำเข้าและส่งออก
ประสานงานในการ Shipping ในการดำเนินการนำเข้า และส่งออก
จัดทำรายงาน และค่าใช้จ่ายส่งทางบัญชี และหัวหน้างาน
มีความเข้าใจและดำเนินการทางด้านเอกสารต่างๆ ได้ดี
วิเคราะเลือกช่องทางในการนำเข้า และส่งออกที่ค่าใช้จ่ายต่ำสุดได้
อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย, หญิง
อายุ(ปี ) : 24 - 30
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
ประสบการณ์ (ปี) : 2 - 5 ปีขึ้นไป
คุณสมบัติเพิ่มเติม
มีทักษะภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดีได้
สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี

รายละเอียดงาน

รูปแบบงาน : งานประจํา
สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม (สามพราน)
เงินเดือน(บาท): ไม่ระบุ
เวลาทํางาน : 08:30 - 17:30
วันหยุด : วันเสาร์ - วันอาทิตย์

หน้าที่ความรับผิดชอบ

จัดทำ หรือตรวจตราการลงบัญชีต่างๆ ของบริษัทฯให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฏหมาย มาตรฐานและหลักวิธีปฏิบัติและนโยบายของบริษัทฯ
จัดเตรียมงบการเงินรายเดือน และรายงานสำหรับฝ่ายบริหาร
จัดการระบบงานบัญชีภายใน บริหารบัญชีลูกหนี้และการชำระเงิน ควบคุม กระบวนการออกใบสำคัญจ่ายเพื่อการดำเนินงานและรายจ่ายลงทุนของบริษัทฯ
รายงานแจ้งผู้บริหาร ให้ทราบถึงปัญหาสำคัญที่พบที่อาจจะส่งผลกระทบ ต่อด้านการเงิน บัญชี และภาษีของบริษัทฯ
ตรวจสอบงานบัญชีภายในทั่วไป เช่นการจัดทำเอกสารทางบัญชี การออก รายงาน งบการเงิน และเอกสารทางภาษีทั้งหมดของบริษัทฯ
จัดทำงบการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานบัญชีต่างๆ พร้อมราย
ละเอียดประกอบงบการเงินประจำเดือน
ตรวจสอบรายการสินทรัพย์ถาวร บัญชีทรัพย์สิน
ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และแนะแนววิธีการแก้ปัญหาต่างๆ
เป็นที่ปรึกษาของพนักงานรวมทั้งให้การอบรมและกำกับดูแลตรวจสอบผลการทำงานของพนักงานที่ได้รับการมอบหมายให้กำกับดูแล
อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย, หญิง
อายุ(ปี ) : 30 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท
ประสบการณ์ (ปี) : 5 ปีขึ้นไป

รายละเอียดงาน

รูปแบบงาน : งานประจํา
สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม (สามพราน)
เงินเดือน(บาท): ไม่ระบุ
เวลาทํางาน : 08:30 - 17:30
วันหยุด : วันเสาร์ - วันอาทิตย์

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ตรวจสอบและทำใบสำคัญจ่ายเงิน
ออกเอกสารหนังสือรับรอง หัก ณ ที่จ่าย
ตรวจสอบเอกสารและจัดทำรายงาน ภงด.1, 30และ 53 ยื่นต่อกรมสรรพากร
มีความละเอียดรอบคอบ
สามารถติดต่อประสานงานภายในและภายนอกองค์กรได้ดี
หากใช้โปรแกรม Accpac จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย, หญิง
อายุ(ปี ) : 24 - 35
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
ประสบการณ์ (ปี) : 2 ปีขึ้นไป

รายละเอียดงาน

รูปแบบงาน : งานประจํา
สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม (สามพราน)
เงินเดือน(บาท): ไม่ระบุ
เวลาทํางาน : 08:30 - 17:30
วันหยุด : วันเสาร์ - วันอาทิตย์

หน้าที่ความรับผิดชอบ

นำเสนอการขายผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อต่างๆ ในโรงพยาบาล
นำเสนอการขายผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อต่างๆ ในโรงงานอุตสาหกรรม
หาลูกค้าใหม่ๆ
เป็นตัวกลางระหว่างลูกค้า และองค์กร
อืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หากจบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวบาล หรือหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตววิทยา จะพิจารณาเป็นพิเศษ
มีรถยนต์เป็นของตนเอง หากเดินทางทำงานต่างจังหวัดได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย, หญิง
อายุ(ปี ) : 23 - 35
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท
ประสบการณ์ (ปี) : ไม่จำกัด
อื่น ๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ และผู้ไม่มีประสบการณ์
คุณสมบัติเพิ่มเติม
การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์เคมี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ด้านงานขายเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในโรงพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ
บุคลิกดี มีความมุ่งมั่นในงานขาย ชอบงานบริการ
มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
มีรถยนต์เป็นของตนเอง
มีทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ประกันสังคม
เงิน ปรับประจําปี (ตามผลงานความสามารถ)
โบนัสประจําปี
กองทุนสะสมบริษัทฯ / เงิน เกษียณอายุ (ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ)
ประกันชีวติ / ประกันสขุ ภาพ/ประกันอุบัติเหตุ
เบี้ยขยัน 500-1,000 บาท
ตรวจสุข ภาพประจําปี
กิจกรรมท่องเที่ยวประจําปี หรือ งานเลี้ยงปีใหม่
เงินช่วยเหลือในโอกาสต่างๆ (งานบวช,งานแต่งงาน,บุคคลในครอบครัวเสียชีวติ ,ค่าเยี่ยมคลอด)
ฝึกอบรม, สัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากร
เบิก/ ซื้อสินค้าราคาพนักงาน
ชุดฟอรม์ พนักงาน
โทรศัพท์และค่าโทรศัพท์ (เฉพาะบางตําแหน่ง)
ค่าVisit(เฉพาะพนักงานขาย)
อื่น ๆ ตามความเหมาะสม

Contact

Mr. Latthapol Boonme

E-Mail : hr@km-chemical.co.th

Tel. 02-105-0477 Ext.3801

Mobile. 091-770-8281

Fax. 02-105-0470